Sứ điệp của Đức Phanxicô: Ngày di dân 2020: « ị buộc phải trốn chạy như Chúa Giê-Su Kitô»

«Bị buộc phải trốn chạy như Chúa Giê-Su Kitô » : Đó là đề tài sứ điệp của Đức Phanxicô cho ngày di dân và tỵ nạn thế giới lần thứ 106 sẽ được mừng vào ngày 27.09.2020

Phân bộ người Di dân và Tị nạn của Bộ Phục vụ và Phát triển Con người Toàn diện đã giải thích rằng : sứ điệp này tập trung vào việc mục vụ cho những người đã di tản ở trong nội địa tính tổng cộng cho đến hôm nay trên thế giới đã lên tới trên 41 triệu.

Suy tư khởi đi từ trải nghiệm của Trẻ Giêsu và cha mẹ Ngài, vừa phải di tản (Bê Lêm) vừa phải tỵ nạn (sang Ai Cập) … Suy tư trên vach ra « một nền tảng Kitô học chuyên biệt về việc đón tiếp và lòng hiếu khách của Kitô giáo ».

Đề tài chính này được khai triển trong sáu đề tại phụ sau đây : quen biết để thông hiểu / tiếp cận để phục vụ / lắng nghe để hòa giải / chia sẻ để phát triển / tham gia để thăng tiến / hợp tác để xây dựng.

Chính phân bộ « Di dân và tỵ nạn » của Tòa Thánh sẽ chuẩn bị cho ngày di dân và tỵ nạn thế giới và sắp sửa khai mào một chiến dịch truyền thông : mỗi tháng sẽ có những suy tư được phổ biến, cũng như các tài liệu thông tin và các phương tiện truyền thông đa chiều hữu ích để đào sâu đề tài đã được ĐTC chọn.

Nguồn : https://fr.zenit.org/articles/journee-du-migrant-2020-contraints-de-fuir-comme-jesus-christ/