12. Không có đức ái thì công việc bên ngoài trở thành vô dụng. Vì đức ái mà làm việc, mặc dù rất nhỏ nhưng lợi ích thì rất lớn.

(sách Gương Đức Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


------------

http://www.vietcatholic.org

http://facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info