17. Người có tình yêu thì nhất định khiêm tốn vâng lời, tự khiêm tự hạ, nhiệt thành phụng sự Chúa, báo đức cảm ân.

(sách Gương Đức Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

http://facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info