THÁNH CA PHỤNG VỤ
CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN A
Đáp ca TV 118: https://www.youtube.com/watch?v=MNMOkNPbYRg