Trân trọng giới thiệu 3 phút video chia sẻ Lời Chúa tuần này
TÔI CÓ BỊ MÙ KHÔNG?
https://youtu.be/_3IgEzzbfgw?t=567