51. NĂM ĐỨC CỦA CON MÈO LƯỜI

Ở Vạn Thọ có một hòa thượng tên là Bân Sư, nhìn thấy một con mèo lười thì nói với khách:

- “Người ta thường nói gà có năm đức, con mèo này cũng có năm đức:

1. Thấy chuột không bắt là nhân;

2. Chuột chôm đồ nó nhường chỗ là nghĩa;

3. Khi làm tiệc đãi khách có thức ngon nó xuất hiện là lễ;

4. Thịt cá thơm ngon để trong chạn (tủ thức ăn) nó có thể lén lấy ăn là trí;

5. Khi mùa đông đến nó vùi trong đống tro là tín”.


(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 51:

Năm tính lười của con mèo lười thì đúng là có thật, nhưng là để dạy cho chúng ta –con người- một bài học là nếu không trở nên người có nhân, có lễ, có nghĩa, có trí, có tín thì không thể được gọi là người quân tử, và chắc chắn cũng không thể được gọi là con người tốt được.

Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín là năm đức tính do con người (Khổng tử) tìm ra và dạy dỗ nhau để được làm người quân tử chứ không thể trở nên thánh, bởi vì nếu có nhân lễ nghĩa trí tín mà không có kính mến Thiên Chúa và yêu thương người thân cận như chính mình, thì cũng chỉnh là phèng la rỗng tuếch mà thôi.

Có những người Ki-tô hữu không biết về nhân lễ nghĩa trí tín, nhưng cuộc sống của họ rất đẹp mắt vì họ sống theo Tin Mừng của Đức Chúa Giê-su, bởi vì khi họ biết tha thứ cho anh em là họ đã có lòng nhân, khi họ biết đối xử hòa thuận với tha nhân là họ đã có lễ, khi họ biết báo đáp ơn người là họ đã có nghĩa, khi họ biết tôn trọng và tín nhiệm người khác là họ đã có tín….

Thời nay có nhiều…quân tử giấy và cũng có nhiều phản ki-tô xuất hiện, dấu hiệu để nhận ra họ là họ giả nhân giả nghĩa với tha nhân và chống đối Giáo hội Đức Chúa Giê-su dưới chiêu bài đổi mới theo Chúa Thánh Thần…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info