81. THỪA TƯỚNG THÔNG MINH

Hán Vũ thường nói với Lý Thành:

- “Tôi với thừa tướng Thôi Quần quen biết nhau đã nhiều năm, tôi cảm thấy ông ta là người quá thông minh”.

Lý Thành hỏi:

- “Ông ta thông minh về phương diện nào?”

Hán Vũ nói:

- “Thôi Quần rất biết rõ mình, xưa nay không dám múa rìu qua mắt thợ”.

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 81:

Người thông minh thì học đâu nhớ đó, đây là loại thông minh của các tử sĩ, nhưng người cực thông minh là người biết mình hay dở đến đâu để tiến để lùi, tức là “không dám múa rìu qua mắt thợ”, đây là thông minh của người khôn ngoan biết người biết ta...

Giáo Hội rất cần những người thông minh như thế để truyền giáo, để làm chứng nhân cho Tin Mừng, để trở nên những nhà lãnh đạo giỏi, những mục tử nhân hậu của dân Thiên Chúa.

Cũng có rất nhiều người Ki-tô hữu thông minh biết dùng thông minh của mình để cộng tác với cha sở, mở mang Nước Chúa ở ngay trong giáo xứ của mình; thời nay cũng có nhiều mục tử rất thông minh biết dùng tài trí của mình để lãnh đạo và chăm sóc các linh hồn đã được Thiên Chúa -qua Giáo Hội- giao phó cho các ngài, chúng ta dễ nhận ra các ngài với dáng vẻ bên ngoài đơn sơ không kiểu cách, hiền từ không la lối thóa mạ, khiêm tốn không hách dịch nóng nảy và rất thân tình với giáo dân của mình.

Ai cũng thích sự thông minh bởi vì đó là ơn của Chúa Thánh Thần ban tặng, nhưng không ai thích người thông minh mà kiêu căng bởi vì đó là con đẻ của tà thần luôn gây chia rẻ trong cộng đoàn...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info