12. Ân sủng ngăn cản những người không muốn làm điều nghĩa, kêu gọi họ có thể thay đổi cuộc sống. Nó làm bạn với những người có quyết tâm thực hành điều thiện, để tránh cho họ uổng công vô ích.

(Thánh Augustine)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info