16. Đức Chúa Giê-su dùng ân sủng để khiến bạn trở nên bạn trăm năm “cùng ăn cùng ngủ với Ngài”.

(Thánh Bernard)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info