15. Nếu chúng ta muốn được tiến bộ trên đường thánh thiện, thì mỗi ngày phải suy niệm đến cuộc khổ nạn của Đức Chúa Giê-su Ki-tô.

(Thánh Bonaventura)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info