SINH NHẬT GIOAN TẨY GIẢ
(Lc 1, 57 – 66.80)
Thánh ý Chúa trên mỗi con người

Đọc lại cuộc đời của thánh thánh Gioan Tẩy Giả từ lúc sứ thần truyền tin cho ông Dacaria đến ngày cắt bì, đặt tên cho con trẻ là Gioan (x. Lc 1,60), chúng ta khám phá ra Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo, an bài và sắp đặt trên đời chúng ta.

Cuộc đời và ơn gọi của Gioan

“Chúa đã kêu gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, Người đã đặt tên cho tôi”(Is 49,1).

Lời Chúa trích sách tiên tri Isaia trên đây thật đúng với ơn gọi, cuộc đời và sứ mạng của nhân vật trọng đại của Thánh Kinh là Gioan Tẩy Giả, gạch nối giữa Cựu Ước và Tân Ước. Trong hàng ngũ các vị đại tiên tri và số những người công chính thì Gioan Tẩy Giả đã được Thiên Chúa quan phòng đặt để đi trước Đấng Thiên Sai, hầu sửa đường trước cho Ngài bằng rao giảng và làm chứng nhân cho Đấng Cứu Thế.

“Trước khi tạo thành ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi, và trước khi ngươi ra khỏi lòng mẹ, Tha đã thánh hiến ngươi, Ta đã đặt ngươi làm tiên tri cho các dân tộc” (Gr 1,5).

Lời xác nhận trên trong ý nghĩa đầy đủ nhất nói về Chúa Kitô, nhưng trong một ý nghĩa rộng hơn cũng áp dụng vào trường hợp của Vi Tiền Hô đi trước Ngài. Cả hai đều được sinh ra do kết quả sự can thiệp từ Thiên Chúa: một Đấng được sinh ra bởi một Trinh Nữ, Đấng khác sinh ra bởi một bà lão hiếm muộn. Ngay cả khi còn trong lòng mẹ, Gioan đã chỉ điểm cho thấy Đấng sẽ mặc khải cho thế giới về chương trinh yêu thương của Thiên Chúa.

Cuộc đời của Gioan Tẩy Giả hoàn toàn được phác họa trước lúc sinh ra: “Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao, con sẽ đi trước Chúa mở lối cho Người” (Lc 1, 76). Tất cả những ơn gọi ấy làm nên một lịch sử cứu độ mà Thiên Chúa tác động trong lịch sử con người. “Dacaria, đừng sợ, vì lời ngươi cầu nguyện đã được nhậm rồi” (Lc 1,13). Đó là lời Sứ Thần nói với ông Dacaria. Ông đã được Chúa yêu thương và nhậm lời. Chúa đã can thiệp vào lịch sử cuộc đời và ơn gọi của Gioan nói riêng và của mỗi người chúng ta nói chung.

Hiện hữu trong sự quan phòng

Giáo lý Hội Thánh dạy: “Sau khi sáng tạo, Thiên Chúa không bỏ mặc các thụ tạo của Ngài. Ngài không chỉ ban cho chúng hữu thể và hiện hữu, Ngài còn luôn gìn giữ chúng hiện hữu, cho chúng khả năng hành động và đưa chúng đến cùng đích”. Sự gìn giữ, sắp xếp và tác động thúc đẩy các tạo vật để chúng đi đến cùng đích ấy được gọi là việc Thiên Chúa quan phòng. (x. SGLHTCG, số 301). Như vậy, theo Giáo lý của Hội Thánh thì Thiên Chúa không chỉ sáng tạo nên vạn vật rồi bỏ mặc chúng, mà Ngài còn quan tâm chăm sóc và điều hành chúng bằng ý định đầy quyền năng của Chúa.

Thánh Gioan Kim Khẩu viết: “Chúa lưu ý đến từng điều cho con người. Phần ta, ta không thêm được gì cho thân ta, nhưng Chúa quan phòng làm hoàn toàn đầy đủ mọi việc cho ta. Nếu không có Chúa quan phòng, thì mọi sự lo lắng vất vả của chúng ta đều vô ích”.

Thánh Basiliô dùng kiểu nói ví von: “Chúa cho bò ngựa có cỏ, thì lại cho con người có của cải sinh sống. Chúa tạo nên mọi thứ là dự bị cho con người có đủ thức ăn… Không có gì là không có lý do hay tình cờ, nhưng là kết quả của tài khôn ngoan vô cùng”.Thánh Augustinô thì đưa ra một nhận xét chí lý: “Thượng Đế không phải như một kỹ sư xây nhà xong có thể bỏ đấy đi, vì nếu Ngài ngơi tay ra thì tất cả vũ trụ sụp đổ”. Thánh nhân viết tiếp: “Sao tôi lại xin để Chúa ở trong tôi, trong khi tôi không thể tồn tại nếu Chúa không ở trong tôi?” Theo ngài, đúng hơn phải nói: “Tôi không thể tồn tại nếu tôi không ở trong Chúa, mà do đó, nhờ đó và trong đó tất cả mọi vật tồn tại”.

Gioan Tẩy là kiểu mẫu điển hình cho sự quan phòng của Thiên Chúa trong cuộc đời chúng ta. Thiên Chúa can thiệp cụ thể trong lịch sử đời người. Mang danh hiệu là Tiền hô của Đấng Cứu Thế, Gioan có sứ mạng “đem nhiều con cái Ítrael trở về cùng Chúa” (Lc 1, 16). Gioan đã sống xứng danh người loan báo về Đấng Cứu Thế. Là Kitô hữu, chúng ta được Chúa tạo dựng và an bài trong ý định nhiệm mầu cao siêu của Thiên Chúa.

Thánh ý Chúa trên cuộc đời ta

“Từ trong thai mẫu tôi, Chúa là Đấng bảo vệ tôi” (Tvđc).

Hôm nay chúng ta có thể dùng câu của Thánh Vịnh này áp dụng vào chính chúng ta. Thiên Chúa biết và yêu thương chúng ta ngay cả trước khi chúng ta mở mắt chào đời để chiêm ngắm kỳ công của Chúa. Khi sinh ra, mỗi chúng ta nhận được một tên gọi trần gian. Nhưng ngay trước đó, mỗi người đã có một tên thánh : tên mà Thiên Chúa Cha biết và yêu thương từ thuở đời đời cho đến muôn thuở. Điều này đúng mọi người, không trừ một ai. Không ai là người vô danh trước nhan Thiên Chúa! Tất cả đều khác nhau, nhưng có giá trị bình đẳng, và tất cả đều được gọi là con cái của Thiên Chúa.

“Tên nó là Gioan” (Lc 1, 63). Trước sự bỡ ngơ và kinh ngạc của người thân và láng giềng, ông Dacaria xác nhận đây là tên con trai ông, khi ông viết tên đó lên bảng. Chính Thiên Chúa, qua trung gian thiên thần đã đặt tên đó cho Gioan, có nghĩa là: “Thiên Chúa có lòng từ tâm”. Thiên Chúa tốt lành với mọi người: Ngài muốn họ được sống; Ngài muốn họ được cứu chuộc, và trở nên sự chúc phúc cho toàn thể các quốc gia địa cầu. Thiên Chúa thương yêu nhân từ với nhân loại : Ngài hướng dân con cái Ngài trên con đường hành hương về đất hứa nơi mà hòa bình và công chính sẽ ngự trị. Tất cả nhưng điều này đều chứa trong tên của Gioan!

Lạy thánh Gioan Tẩy Giả, xin cầu cho chúng con. Amen.