Phụng Vụ - Mục Vụ
18/02/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/02/2018 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
17/02/2018 Lm. Đan Vinh
17/02/2018 VietCatholic
17/02/2018 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
17/02/2018 VietCatholic Network
16/02/2018 VietCatholic
16/02/2018 VietCatholic
16/02/2018 VietCatholic
16/02/2018 VietCatholic Network
15/02/2018 Lm Vũdình Tường
15/02/2018 VietCatholic
15/02/2018 Lm Đan Vinh
15/02/2018 Lm. Giuse Trương Đình Hiền
15/02/2018 Lm. Anthony Trung Thành
15/02/2018 LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
15/02/2018 LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
15/02/2018 VietCatholic Network
14/02/2018 Lm Jude Siciliano OP
14/02/2018 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
14/02/2018 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
14/02/2018 Lm. Vinh Sơn. scj
14/02/2018 VietCatholic
14/02/2018 VietCatholic
14/02/2018 VietCatholic
14/02/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/02/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/02/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/02/2018 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
13/02/2018 Lm. Giuse Trương Đình Hiền
13/02/2018 Lm. Giuse Trần Việt Hùng
13/02/2018 VietCatholic Network
13/02/2018 VietCatholic Network
12/02/2018 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
12/02/2018 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
12/02/2018 Lm. Anthony Trung Thành
12/02/2018 Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
12/02/2018 Lm Đan Vinh
11/02/2018 Lm Francis Lý văn Ca
11/02/2018 Lm. Vinh Sơn scj
10/02/2018 Lm. Giuse Trương Đình Hiền
10/02/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10/02/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10/02/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10/02/2018 Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
10/02/2018 VietCatholic Network
10/02/2018 Lm Đan Vinh
10/02/2018 Lm Đan Vinh
10/02/2018 Lm Đan Vinh
10/02/2018 Lm Đan Vinh
10/02/2018 Lm Đan Vinh
09/02/2018 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
09/02/2018 LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
09/02/2018 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
08/02/2018 Lm Đan Vinh
08/02/2018 Lm.Giuse Nguyễn Hữu An
08/02/2018 Lm. Anthony Trung Thành
08/02/2018 Lm. Jude Siciliano, OP
08/02/2018 Lm. Jude Siciliano, OP
08/02/2018 Lm Vũdình Tường
07/02/2018 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
07/02/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07/02/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07/02/2018 Lm Francis Lý văn Ca
06/02/2018 Lm Giuse Nguyễn Hữu An
06/02/2018 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
06/02/2018 Lm. Giuse Trần Việt Hùng
05/02/2018 Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
04/02/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
04/02/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
04/02/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
03/02/2018 VietCatholic Network
02/02/2018 LM Anphong Nguyễn Công Minh, OFM
02/02/2018 Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
02/02/2018 Tứ Quyết SJ
02/02/2018 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
02/02/2018 Lm Đan Vinh
01/02/2018 Lm. Anthony Trung Thành
01/02/2018 Lm Jude Siciliano OP
01/02/2018 Lm Vũdình Tường
01/02/2018 Lm Francis Lý văn Ca
01/02/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01/02/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
31/01/2018 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
31/01/2018 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
30/01/2018 Lm Giuse Nguyễn Hữu An
30/01/2018 Lm. Giuse Trần Việt Hùng
29/01/2018 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
28/01/2018 Lm. Vinh Sơn, SCJ
27/01/2018 LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
27/01/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
27/01/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
27/01/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
27/01/2018 VietCatholic Network
26/01/2018 Lm Jude Siciliano OP
26/01/2018 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
26/01/2018 Lm. Anthony Trung Thành
26/01/2018 Lm Đan Vinh
25/01/2018 Lm Francis Lý văn Ca
25/01/2018 Lm. Athony Trung Thành
25/01/2018 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
25/01/2018 Lm Vũdình Tường
25/01/2018 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
24/01/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
24/01/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
24/01/2018 Lm.Giuse Nguyễn Hữu An
24/01/2018 Lm.Giuse Nguyễn Hữu An
23/01/2018 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
23/01/2018 Lm. Giuse Trần Việt Hùng
22/01/2018 Lm JB Nguyễn Minh Hùng
21/01/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
21/01/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
21/01/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/01/2018 Lm. Vinh Sơn scj, Sài Gòn
20/01/2018 LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
20/01/2018 Lm. Giuse Trương Đình Hiền
20/01/2018 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
20/01/2018 Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
20/01/2018 Vietcatholic Network
19/01/2018 Lm. Giuse Trần Việt Hùng
19/01/2018 Lm Vũdình Tường
19/01/2018 Lm Đan Vinh
19/01/2018 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
18/01/2018 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
18/01/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/01/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/01/2018 Lm. Jude Siciliano, OP
17/01/2018 Lm. Anthony Trung Thành
17/01/2018 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
17/01/2018 Lm GB Nguyễn Minh Hùng
17/01/2018 Lm.Giuse Nguyễn Hữu An
16/01/2018 Lm Francis Lý văn Ca
15/01/2018 Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
14/01/2018 Lm. Vinh Sơn, scj
14/01/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/01/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/01/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
13/01/2018 LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
13/01/2018 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
13/01/2018 Lm.Giuse Nguyễn Hữu An
13/01/2018 VietCatholic Network
12/01/2018 Lm Vũdình Tường
12/01/2018 Lm Đan Vinh – Hiệp Hội Thánh Mẫu
11/01/2018 Lm Jude Siciliano OP
11/01/2018 Lm Francis Lý văn Ca
11/01/2018 Lm. Anthony Trung Thành
11/01/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/01/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10/01/2018 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
10/01/2018 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
09/01/2018 Lm GB Nguyễn Minh Hùng
08/01/2018 Lm Giuse Nguyễn Hữu An
08/01/2018 Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
08/01/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
08/01/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
06/01/2018 Lm. Anthony Trung Thành
06/01/2018 Lm. Giuse Trương Đình Hiền
06/01/2018 Lm. Vinh Sơn scj, Sài gòn .
06/01/2018 Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
05/01/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
05/01/2018 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
05/01/2018 Lm. Anthony Trung Thành
05/01/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
05/01/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
05/01/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
05/01/2018 VietCatholic Network
04/01/2018 Lm Đan Vinh
04/01/2018 Lm Đan Vinh
04/01/2018 Lm GB Nguyễn Minh Hùng
04/01/2018 Lm Jude Siciliano OP
04/01/2018 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
03/01/2018 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
03/01/2018 Lm.Giuse Nguyễn Hữu An
02/01/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02/01/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02/01/2018 Lm Francis Lý văn Ca
01/01/2018 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
01/01/2018 Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
31/12/2017 VietCatholic Network
30/12/2017 Vietcatholic Network
30/12/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
30/12/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
30/12/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
30/12/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
29/12/2017 Lm Francis Lý văn Ca
29/12/2017 Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
29/12/2017 Lm Đan Vinh
29/12/2017 Lm Đan Vinh
28/12/2017 Lm GB Nguyễn Minh Hùng
28/12/2017 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
28/12/2017 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
28/12/2017 Lm Francis Lý văn Ca
27/12/2017 Lm Giuse Nguyễn Hữu An
27/12/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
27/12/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
27/12/2017 Lm Jude Siciliano OP
26/12/2017 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
26/12/2017 Lm Giuse Trần Việt Hùng
25/12/2017 Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
25/12/2017 Lm. Anthony Trung Thành
24/12/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
24/12/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
24/12/2017 Lm. Vinh Sơn scj, Sài gòn .
24/12/2017 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
24/12/2017 VietCatholic Network
23/12/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/12/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/12/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/12/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/12/2017 Lm. Anthony Trung Thành
23/12/2017 LM. Anphong Nguyễn công Minh, ofm
23/12/2017 VietCatholic Network
22/12/2017 Lm. Anthony Trung Thành
22/12/2017 Lm Đan Vinh
22/12/2017 Lm Đan Vinh
22/12/2017 Lm Đan Vinh
22/12/2017 Lm Đan Vinh
21/12/2017 Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
21/12/2017 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
21/12/2017 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
21/12/2017 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
21/12/2017 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
21/12/2017 Lm GB Nguyễn Minh Hùng
21/12/2017 Lm Francis Lý văn Ca
21/12/2017 Lm Jude Siciliano OP
21/12/2017 Lm Francis Lý văn Ca
21/12/2017 Lm Jude Siciliano OP
21/12/2017 Lm Vũdình Tường
21/12/2017 Lm Giuse Nguyễn Hữu An
20/12/2017 Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
20/12/2017 Lm Francis Lý văn Ca
20/12/2017 Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
19/12/2017 Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương, ĐCV Vinh Thanh
19/12/2017 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
19/12/2017 Lm. Anthony Trung Thành
19/12/2017 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
19/12/2017 Lm. Giuse Trần Việt Hùng
19/12/2017 Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
18/12/2017 Lm Giuse Nguyễn Hữu An
18/12/2017 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
16/12/2017 Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
16/12/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16/12/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16/12/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
15/12/2017 Lm. Vinh Sơn scj, Sài gòn .
15/12/2017 Lm. Vinh Sơn scj, Sài gòn .
15/12/2017 VietCatholic Network
15/12/2017 Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
15/12/2017 LM. Anphong Nguyễn công Minh, ofm
14/12/2017 Lm. Đan Vinh
14/12/2017 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
14/12/2017 Lm. Anthony Trung Thành
14/12/2017 Lm Vũdình Tường
14/12/2017 Lm Jude Siciliano OP
13/12/2017 Lm Francis Lý văn Ca
13/12/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
13/12/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/12/2017 Lm Giuse Nguyễn Hữu An
12/12/2017 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
12/12/2017 Lm. Giuse Trần Việt Hùng
12/12/2017 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
12/12/2017 Lm JB Nguyễn Minh Hùng
10/12/2017 Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
09/12/2017 Lm. Phaolô Nguyễn Quốc Hưng, ĐCV Giuse Sài Gòn
09/12/2017 LM. Anphong Nguyễn công Minh, ofm
09/12/2017 VietCatholic Network
09/12/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
09/12/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
09/12/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
08/12/2017 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
08/12/2017 Lm Đan Vinh
07/12/2017 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
07/12/2017 Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
07/12/2017 Lm. Anthony Trung Thành
07/12/2017 Lm Jude Siciliano, OP
07/12/2017 Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương ĐCV Vinh Thanh
07/12/2017 Lm Vũdình Tường
07/12/2017 Lm Francis Lý văn Ca
06/12/2017 Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
05/12/2017 Lm Giuse Nguyễn Hữu An
05/12/2017 Lm. Giuse Trần Việt Hùng
05/12/2017 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
05/12/2017 Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
04/12/2017 Lm. Vinh Sơn. scj
03/12/2017 Lm. Vinh Sơn. scj
02/12/2017 Lm. Phaolô Nguyễn Quốc Hưng, ĐCV Giuse SG
01/12/2017 VietCatholic Network
01/12/2017 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
01/12/2017 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
01/12/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01/12/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01/12/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01/12/2017 Lm Vũdình Tường
01/12/2017 Lm Đan Vinh
30/11/2017 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
30/11/2017 Lm Jude Siciliano OP
29/11/2017 Lm Francis Lý văn Ca
29/11/2017 Lm. Anthony Trung Thành
29/11/2017 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
28/11/2017 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb