Phụng Vụ - Mục Vụ
16/09/2017 VietCatholic Network
16/09/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16/09/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16/09/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
15/09/2017 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
14/09/2017 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
14/09/2017 Lm. Đan Vinh
14/09/2017 Lm Jude Siciliano OP
13/09/2017 Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
13/09/2017 Lm.Giuse Nguyễn Hữu An
13/09/2017 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
12/09/2017 Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
12/09/2017 Lm Francis Lý văn Ca
12/09/2017 Lm. Anthony Trung Thành
12/09/2017 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
12/09/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/09/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/09/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/09/2017 Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
10/09/2017 Lm. Vinh Sơn scj
09/09/2017 Lm. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
09/09/2017 VietCatholic Network
09/09/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
08/09/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
08/09/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07/09/2017 Lm Đan Vinh
07/09/2017 Lm. Jude Siciliano, OP
07/09/2017 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
06/09/2017 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
06/09/2017 Lm. Anthony Trung Thành
06/09/2017 Lm. Giuse Trần Việt Hùng
06/09/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
06/09/2017 Lm Giuse Nguyễn Hữu An
05/09/2017 Lm Francis Lý văn Ca
05/09/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
05/09/2017 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
04/09/2017 VietCatholic Network
04/09/2017 Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
03/09/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
03/09/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
03/09/2017 Lm Vinh Sơn
02/09/2017 VietCatholic Network
01/09/2017 Lm. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
01/09/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01/09/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01/09/2017 Lm Đan Vinh
01/09/2017 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
01/09/2017 Lm Francis Lý văn Ca
31/08/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
31/08/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
31/08/2017 Lm. Anthony Trung Thành
30/08/2017 Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
30/08/2017 Lm. Jb Nguyễn Minh Hùng
30/08/2017 Lm. Jb Nguyễn Minh Hùng
30/08/2017 Lm. Giuse Trần Việt Hùng
30/08/2017 Lm.Giuse Nguyễn Hữu An
29/08/2017 Lm. Jude Siciliano, OP
28/08/2017 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
28/08/2017 Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
28/08/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
28/08/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
26/08/2017 Lm. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
26/08/2017 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
26/08/2017 VietCatholic Network
26/08/2017 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
25/08/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/08/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/08/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/08/2017 Lm.Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
24/08/2017 Lm. Đan Vinh
24/08/2017 Nguyễn Trung Tây
23/08/2017 Lm. Jude Siciliano, OP
23/08/2017 Lm Francis Lý văn Ca
23/08/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/08/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
22/08/2017 Lm Giuse Nguyễn Hữu An
22/08/2017 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
22/08/2017 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
22/08/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
22/08/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
22/08/2017 Lm. Anthony Trung Thành
22/08/2017 Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
20/08/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/08/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/08/2017 Lm. Vinh Sơn scj,
19/08/2017 VietCatholic Network
18/08/2017 Lm. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
18/08/2017 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
18/08/2017 Lm Đan Vinh
18/08/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/08/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/08/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/08/2017 Lm Francis Lý văn Ca
17/08/2017 Lm. Anthony Trung Thành
17/08/2017 Lm Vũđình Tường
16/08/2017 Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
15/08/2017 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
15/08/2017 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
14/08/2017 Lm Jude Siciliano OP
14/08/2017 VietCatholic Network
13/08/2017 Lm. Vinh Sơn scj
13/08/2017 Lm. Anthony Trung Thành
13/08/2017 Lm Đan Vinh
12/08/2017 Lm. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
12/08/2017 Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
12/08/2017 VietCatholic Network
11/08/2017 Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
11/08/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/08/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/08/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/08/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/08/2017 Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
11/08/2017 Nguyễn Trung Tây
10/08/2017 Lm. Đan Vinh
10/08/2017 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
10/08/2017 Lm Jude Siciliano OP
10/08/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10/08/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10/08/2017 Lm Vũđình Tường
09/08/2017 Lm Francis Lý văn Ca
08/08/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
08/08/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
08/08/2017 Lm.Giuse Nguyễn Hữu An
07/08/2017 Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
07/08/2017 Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
07/08/2017 Lm. Anthony Trung Thành
07/08/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07/08/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07/08/2017 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
07/08/2017 Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
07/08/2017 Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
07/08/2017 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
07/08/2017 Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
05/08/2017 Lm GB Nguyễn Minh Hùng
05/08/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
05/08/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
05/08/2017 Lm. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
05/08/2017 Lm. Anthony Trung Thành
05/08/2017 Lm Đan Vinh
05/08/2017 VietCatholic Network
04/08/2017 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
04/08/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
04/08/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
04/08/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
04/08/2017 Lm Vũđình Tường
03/08/2017 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
03/08/2017 Lm Jude Siciliano, OP
03/08/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
03/08/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
03/08/2017 Lm.Giuse Nguyễn Hữu An
03/08/2017 Lm Francis Lý văn Ca
02/08/2017 Lm. Anthony Trung Thành
02/08/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02/08/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02/08/2017 Lm Giuse Nguyễn Hữu An
02/08/2017 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
01/08/2017 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
01/08/2017 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
31/07/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
31/07/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
31/07/2017 Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
30/07/2017 Lm. Vinh Sơn
29/07/2017 VietCatholic Network
28/07/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
28/07/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
28/07/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
28/07/2017 Lm Đan Vinh
27/07/2017 Lm. Jude Siciliano, OP
27/07/2017 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
27/07/2017 Lm Vũđình Tường
26/07/2017 Lm Giuse Nguyễn Hữu An
26/07/2017 Lm Francis Lý văn Ca
25/07/2017 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
25/07/2017 Lm. Anthony Trung Thành
25/07/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/07/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
24/07/2017 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
24/07/2017 Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
23/07/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/07/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/07/2017 LM. Vinh Sơn
22/07/2017 LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
22/07/2017 VietCatholic Network
21/07/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
21/07/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
21/07/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
21/07/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
21/07/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
21/07/2017 Lm Đan Vinh
20/07/2017 Lm Jude Siciliano OP
20/07/2017 Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
20/07/2017 Lm Vũđình Tường
20/07/2017 Lm Francis Lý văn Ca
19/07/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
19/07/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
19/07/2017 Lm. Anthony Trung Thành
19/07/2017 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
19/07/2017 Lm.Giuse Nguyễn Hữu An
18/07/2017 Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
18/07/2017 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
18/07/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/07/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/07/2017 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
15/07/2017 Lm. Vinh Sơn
15/07/2017 LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
15/07/2017 VietCatholic Network
14/07/2017 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
14/07/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/07/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/07/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/07/2017 Lm Đan Vinh
14/07/2017 Lm Jude Siciliano OP
13/07/2017 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
13/07/2017 Lm Francis Lý văn Ca
13/07/2017 Lm. Jude Siciliano, OP
13/07/2017 Lm. Anthony Trung Thành
13/07/2017 Lm Vũđình Tường
12/07/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/07/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/07/2017 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
11/07/2017 Lm Giuse Nguyễn Hữu An
11/07/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/07/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
08/07/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
08/07/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
08/07/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
08/07/2017 VietCatholic Network
08/07/2017 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
07/07/2017 Lm Francis Lý văn Ca
07/07/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07/07/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
06/07/2017 Lm. Jude Siciliano, OP
06/07/2017 Lm. Jude Siciliano, OP
06/07/2017 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
06/07/2017 Lm Vũđình Tường
05/07/2017 Lm Giuse Nguyễn Hữu An
05/07/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
05/07/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
05/07/2017 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
05/07/2017 Lm JB Nguyễn Minh Hùng
04/07/2017 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
04/07/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
04/07/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
04/07/2017 Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
03/07/2017 Lm. Anthony Trung Thành
02/07/2017 Lm. Anthony Trung Thành
01/07/2017 Lm Giuse Nguyễn Văn Nghiã
01/07/2017 VietCatholic Network
30/06/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
30/06/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
30/06/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
29/06/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
29/06/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
29/06/2017 Lm Francis Lý văn Ca
29/06/2017 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
29/06/2017 Lm Jude Siciliano OP
29/06/2017 Lm.Giuse Nguyễn Hữu An
29/06/2017 Lm Vũđình Tường
28/06/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
28/06/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
28/06/2017 Lm Nguyễn Văn Độ
28/06/2017 Lm.Giuse Nguyễn Hữu An
28/06/2017 Lm Đan Vinh
27/06/2017 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
27/06/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
27/06/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
27/06/2017 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
27/06/2017 Lm.Giuse Nguyễn Hữu An
27/06/2017 Lm GB Nguyễn Minh Hùng
26/06/2017 Lm Anthony Trung Thánh
26/06/2017 Lm Anthony Trung Thánh
26/06/2017 Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
26/06/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
26/06/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
26/06/2017 Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
26/06/2017 Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
24/06/2017 VietCatholic Network
23/06/2017 Lm Đan Vinh
23/06/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/06/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/06/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/06/2017 Lm. Jude Siciliano, OP
23/06/2017 Lm Đan Vinh
23/06/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/06/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
22/06/2017 Lm. Anthony Trung Thành
22/06/2017 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
22/06/2017 Lm Vũđình Tường
21/06/2017 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
21/06/2017 Lm Francis Lý văn Ca
20/06/2017 Lm. Anthony Trung Thành
20/06/2017 Lm.Giuse Nguyễn Hữu An
20/06/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/06/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/06/2017 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
19/06/2017 Lm. Anthony Trung Thành
19/06/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
19/06/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/06/2017 Lm Đan Vinh
18/06/2017 Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT