Phụng Vụ - Mục Vụ
08/08/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
08/08/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07/08/2018
Bánh hằng sống  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
07/08/2018
Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 19 – B  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
07/08/2018
07/08/2018
07/08/2018
Sự sống vĩnh cửu  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
04/08/2018
Chúa Nhật 18 B : Hai của ăn mả một hạnh phúc  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
04/08/2018
03/08/2018
03/08/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
03/08/2018
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 18 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
03/08/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
03/08/2018
02/08/2018
Thiên Nhiên quyết định  Lm Vũdình Tường
02/08/2018
Vì Của Ăn Tồn Tại Đến Muôn Đời  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
02/08/2018
Chúa Kitô, Manna Mới  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
02/08/2018
02/08/2018
02/08/2018
Chúa Nhật XVIII Thường Niên  Lm. Jude Siciliano, OP
02/08/2018
01/08/2018
Bánh ban sự sống  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
31/07/2018
Thực thi ý Chúa để sống muôn đời  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
31/07/2018
31/07/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
31/07/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
31/07/2018
Chúa Giêsu là Bánh bởi trời  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
28/07/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
28/07/2018
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 17 QN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
28/07/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
28/07/2018
27/07/2018
Chúa Nhật XVII Thường Niên  Lm. Jude Siciliano, OP
26/07/2018
26/07/2018
Chúa Nhật 17 TN B : Tính Toán !  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
26/07/2018
25/07/2018
Điều không thể thành điều có thể  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
25/07/2018
Tù nhân trong Chúa  Lm Vũdình Tường
25/07/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/07/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
24/07/2018
Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XVII – B  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
24/07/2018
23/07/2018
23/07/2018
Không làm một mình  Lm.Giuse Nguyễn Hữu An
23/07/2018
Năm chiếc bánh và hai con cá  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
21/07/2018
Chúa Nhật 16 B : 4 cảnh, 2 hồi và 3 chữ.  Lm. Alf. Nguyễn Công Minh, OFM
21/07/2018
20/07/2018
Hai điều chính yếu cho sứ vụ tông đồ  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
20/07/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/07/2018
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 16 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/07/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
19/07/2018
19/07/2018
Chúa Nhật XVI Mùa Thường Niên B  Lm. Jude Siciliano, OP
19/07/2018
19/07/2018
18/07/2018
18/07/2018
Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XVI – B  Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
18/07/2018
Thần tượng  Lm Vũdình Tường
17/07/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/07/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/07/2018
Lời khuyên thiết thực  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
15/07/2018
Hãy nghỉ ngơi  Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
14/07/2018
14/07/2018
CN 15B TN : Sai 2 Người Một.  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
14/07/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/07/2018
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 15 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/07/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/07/2018
12/07/2018
Chân Dung Người Được Sai Đi  Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
12/07/2018
Mười Hai Chi Tộc  Lm Vũdình Tường
11/07/2018
Chúa Nhật XV Thường Niên  Lm. Jude Siciliano, OP
11/07/2018
11/07/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/07/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/07/2018
Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XV – B  Lm Antôn Nguyễn Văn Độ
11/07/2018
10/07/2018
Gọi và sai đi  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
10/07/2018
09/07/2018
07/07/2018
07/07/2018
07/07/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07/07/2018
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 14 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07/07/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
06/07/2018
Một Chiều Kích Của Lòng Tin  Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
06/07/2018
05/07/2018
05/07/2018
05/07/2018
Chúa Nhật XIV Thường Niên  Lm. Jude Siciliano, OP
04/07/2018
Khai tử niềm vui  Lm Vũdình Tường
04/07/2018
Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XIV - B  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
04/07/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
04/07/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
03/07/2018
Thành kiến  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
03/07/2018
02/07/2018
Tin mới thấy được  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
01/07/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01/07/2018
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 13 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01/07/2018
Lễ thánh Phê-rô và Phao-lô tông đồ  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01/07/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
30/06/2018
29/06/2018
Chúa Nhật 13 TN B: Gặp Gỡ  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
29/06/2018
Nguồn sống  Lm Vũdình Tường
28/06/2018
28/06/2018
Chúa Nhật XIII Thường Niên  Lm. Jude Siciliano, OP
28/06/2018
28/06/2018
28/06/2018
28/06/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
28/06/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
27/06/2018
26/06/2018
26/06/2018
26/06/2018
Lòng tin và phép lạ  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
25/06/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/06/2018
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 12 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/06/2018
Lễ sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/06/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/06/2018
25/06/2018
Cộng tác với ơn của Chúa  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
23/06/2018
22/06/2018
Ơn Gọi Ngôn Sứ  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
22/06/2018
Chất vấn  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
22/06/2018
22/06/2018
Chúa Nhật XII Thường Niên  Lm. Jude Siciliano, OP
22/06/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
22/06/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
21/06/2018
Tại sao thánh Gioan được mừng ngày sinh ?  Lm. Alf. Nguyễn Công Minh, OFM
21/06/2018
Bên bờ sông  Lm Vũdình Tường
20/06/2018
20/06/2018
19/06/2018
Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
19/06/2018
Lễ Vọng Sinh Nhật Thánh Gioan  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
19/06/2018
19/06/2018
Sinh Nhật kỳ diệu  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
18/06/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/06/2018
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 11 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/06/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16/06/2018
Sóng gió lặng yên  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
16/06/2018
15/06/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
15/06/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
15/06/2018
15/06/2018
14/06/2018
Chúa Nhật XI Thường Niên  Lm. Jude Siciliano OP
13/06/2018
Mầm sống  Lm Vũđình Tường
13/06/2018
Để Nuớc Trời Tăng Trưởng  Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
13/06/2018
Đặt niềm tin và hy vọng nơi Chúa  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
13/06/2018
Chúa Nhật 11 Mùa Thường Niên B  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
12/06/2018
12/06/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/06/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/06/2018
11/06/2018
Hạt giống  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
09/06/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
09/06/2018
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 10 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
09/06/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
09/06/2018
09/06/2018
07/06/2018
07/06/2018
Chúa Nhật 10 Mùa Thường Niên Năm B  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
07/06/2018
Ngày của Cha  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
07/06/2018
Chúa Nhật X Thường Niên  Lm Jude Siciliano OP
07/06/2018
Vết thương  Lm Vũđình Tường
07/06/2018
06/06/2018
06/06/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
06/06/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
06/06/2018
Suy Niệm Chúa Nhật X Thường Niên - B  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
05/06/2018
05/06/2018
Suy Niệm Lễ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
05/06/2018
Tội phạm đến Chúa Thánh Thần  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
04/06/2018
02/06/2018
Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
02/06/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02/06/2018
Lễ Mình và Máu thánh Chúa  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02/06/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02/06/2018
31/05/2018
Hỗ tương  Lm Vũdình Tường
31/05/2018
Lễ Thánh Tâm năm B  Lm Đan Vinh
31/05/2018
31/05/2018
Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô -B-  Lm. Jude Siciliano, OP
30/05/2018
30/05/2018
Suy niệm Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm – B  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
29/05/2018
Dự Tiệc Chiên Thiên Chúa  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
29/05/2018
29/05/2018
26/05/2018
Mầu Nhiệm Tình Yêu  Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
26/05/2018
26/05/2018
25/05/2018
Lễ Chúa Ba Ngôi  Lm Đan Vinh
24/05/2018
Lễ Chúa Ba Ngôi -B-  Lm Jude Siciliano, OP
24/05/2018
Gia đình Chúa  Lm Vũdình Tường
23/05/2018
Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
23/05/2018
23/05/2018
23/05/2018
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
22/05/2018
Dấu Thánh Giá  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
22/05/2018
Tình yêu hiệp nhất  Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
22/05/2018
Powerpoint Lễ Chúa Ba Ngôi Năm B -Trinity Sunday Year B  Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
21/05/2018
Suy Niệm Lễ Chúa Ba Ngôi Năm – B  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
19/05/2018
Chúa Thánh Thần Trong 7 Bí Tích  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
19/05/2018
19/05/2018
18/05/2018
Suy Niệm Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
18/05/2018
18/05/2018
Hoa Trái Thánh Thần  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
18/05/2018
Lễ Hiện Xuống  Lm Đan Vinh
17/05/2018
Lễ Chúa Thánh Thần  Lm. Jude Siciliano, OP
17/05/2018
Bánh không men  Lm Vũdình Tường
16/05/2018
16/05/2018
16/05/2018
16/05/2018
16/05/2018
16/05/2018
15/05/2018
15/05/2018
15/05/2018
15/05/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
15/05/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/05/2018
Lạy Chúa Thánh Thần, Xin Ngài Ngự Đến  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
14/05/2018
Chúa Thánh Thần là Linh Hồn của Giáo Hội  Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
12/05/2018
Lễ Thăng Thiên B : Năm “Lá Bùa”  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
12/05/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/05/2018
12/05/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/05/2018
11/05/2018
Sống Mầu Nhiệm Chúa Lên Trời  Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
10/05/2018
Giảng tĩnh tâm  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10/05/2018
Lễ Thăng Thiên  Lm Đan Vinh
10/05/2018
Liên kết trong Chúa  Lm Vũdình Tường
09/05/2018
Chúa Nhật VII Phục Sinh – B  Lm. Jude Siciliano, OP
09/05/2018
Lễ Thăng Thiên B  Lm. Jude Siciliano, OP
09/05/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
09/05/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
08/05/2018
Chúa về trời  Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
08/05/2018
08/05/2018
Nên một trong Thiên Chúa  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
08/05/2018
Chúa Giêsu lên trời  Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
08/05/2018
07/05/2018
Suy Niệm Lễ Thăng Thiên – Năm B  Lm. Anthony Trung Thành
07/05/2018
Lễ Chúa Giêsu lên Trời  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
07/05/2018
05/05/2018
Tình Yêu Làm Điều Kỳ Diệu  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
05/05/2018
05/05/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
05/05/2018
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 6 PS)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
05/05/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
04/05/2018
Thân Hữu  Lm Vũdình Tường
03/05/2018
03/05/2018
Biết Rồi, Vẫn Phải Nói  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
03/05/2018
03/05/2018
03/05/2018
Chúa Nhật VI Phục Sinh B  Lm Jude Siciliano OP
02/05/2018
02/05/2018
Suy Niệm Chúa Nhật VI Phục Sinh - B  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
02/05/2018
“Như Thầy đã yêu”  Lm.Giuse Nguyễn Hữu An
01/05/2018
01/05/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01/05/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
30/04/2018
Như Thầy đã yêu  Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
29/04/2018
28/04/2018
Chúa Nhật 5B Phục Sinh : Ba Gắn Bó  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
28/04/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
28/04/2018
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 5 PS)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
28/04/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
28/04/2018
27/04/2018
27/04/2018
Đáp trả tình yêu  Lm Vũdình Tường
26/04/2018
26/04/2018
Để sinh hoa kết trái xum xuê  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
26/04/2018
26/04/2018
Chúa Nhật V Phục Sinh B  Lm Jude Siciliano OP
26/04/2018
25/04/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/04/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/04/2018
Sinh nhiều hoa trái  Lm.Giuse Nguyễn Hữu An
24/04/2018
24/04/2018
24/04/2018
Suy Niệm Chúa Nhật V Phục Sinh - B  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
23/04/2018
Liên kết với Chúa Phục Sinh  Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
21/04/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
21/04/2018
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 4 PS)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
21/04/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
21/04/2018
21/04/2018
Chúa Là Mục Tử Nhân Lành  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
20/04/2018
Nhận Diện Mục Tử Và Người Chăn Thuê  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
19/04/2018
19/04/2018
19/04/2018
Vinh Danh Chúa  Lm Vũdình Tường
18/04/2018
18/04/2018
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/04/2018
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/04/2018
Chúa Nhật IV Phục Sinh B  Lm Jude Siciliano OP
17/04/2018
17/04/2018
Chúa là Mục tử và là người phục vụ  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
17/04/2018
17/04/2018
17/04/2018
Mùi Chúa - Mùi Chiên  Lm.Giuse Nguyễn Hữu An
16/04/2018
Ta là Mục Tử tốt lành  Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT