Tài Liệu - Sưu Khảo
06/06/2018 Trần Mạnh Trác
05/06/2018 Trần Mạnh Trác
05/06/2018 Nguyễn Trọng Đa
02/06/2018 Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ
01/06/2018 Nt. Maria Lê Thị Kim
30/05/2018 Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
29/05/2018 Nguyễn Trọng Đa
27/05/2018 Vũ Văn An
27/05/2018 Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ
27/05/2018 J.B. Đặng Minh An
26/05/2018 Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
22/05/2018 Nguyễn Trọng Đa
22/05/2018 Đặng Tự Do
19/05/2018 Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ
18/05/2018 Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
15/05/2018 Nguyễn Trọng Đa
13/05/2018 Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ
11/05/2018 Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
10/05/2018 Kim Ân
09/05/2018 Trần Mạnh Trác
08/05/2018 Nguyễn Trọng Đa
04/05/2018 Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
02/05/2018 Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ
02/05/2018 Đặng Tự Do
02/05/2018 Trần Mạnh Trác
01/05/2018 Nguyễn Trọng Đa
30/04/2018 Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
29/04/2018 Đặng Tự Do
29/04/2018 Vũ Văn An
27/04/2018 Khắc Bá, S.J.
26/04/2018 Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ
25/04/2018 Trần Mạnh Trác
25/04/2018 Vũ Văn An
24/04/2018 Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ
24/04/2018 Nguyễn Trọng Đa
24/04/2018 Vũ Văn An
22/04/2018 Vũ Văn An
20/04/2018 Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ
20/04/2018 Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
20/04/2018 Vũ Văn An
17/04/2018 Nguyễn Trọng Đa
12/04/2018 Trần Mạnh Trác
10/04/2018 Nguyễn Trọng Đa
09/04/2018 Trần Mạnh Trác
07/04/2018 Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ
06/04/2018 Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
04/04/2018 Vũ Văn An
03/04/2018 Nguyễn Trọng Đa
02/04/2018 Vũ Văn An
02/04/2018 Trần Mạnh Trác
31/03/2018 LM Đaminh Nguyễn Ngọc Long
29/03/2018 Lm Giuse Nguyễn Văn Thư
28/03/2018 Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ
27/03/2018 Nguyễn Trọng Đa
24/03/2018 Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
22/03/2018 Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ
21/03/2018 Lm Giuse Nguyễn Văn Thư
21/03/2018 Nguyễn Trọng Đa
18/03/2018 Nguyễn Cung Thông
17/03/2018 Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
17/03/2018 Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ
13/03/2018 Nguyễn Trọng Đa
12/03/2018 LM Giuse Hoàng Minh Thắng
09/03/2018 Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
08/03/2018 Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ
07/03/2018 Nguyễn Cung Thông
07/03/2018 Lm. Gioan Phêrô Võ Tá Khánh
06/03/2018 Nguyễn Trọng Đa
03/03/2018 Phạm Huy Thông
02/03/2018 Lm. Đa Minh Nguyễ Ngọc Long
02/03/2018 Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ
01/03/2018 LM Đa Minh Nguyễn Ngọc Long
28/02/2018 Nguyễn Trọng Đa
26/02/2018 Đinh Văn Tiến Hùng
25/02/2018 Vũ Văn An
24/02/2018 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
24/02/2018 Lm. Giuse Trương Đình Hiền
23/02/2018 Vũ Văn An
23/02/2018 Vũ Văn An
22/02/2018 Nguyễn Trọng Đa
21/02/2018 Vũ Văn An
21/02/2018 Lm. Giuse Nguyễn Văn Thư
21/02/2018 Hà Minh Thảo
20/02/2018 Đặng Tự Do
17/02/2018 Phaolô Phạm Xuân Khôi
15/02/2018 Vũ Văn An
13/02/2018 Nguyễn Trọng Đa
13/02/2018 Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
12/02/2018 Vũ Văn An
11/02/2018 Gioan Lê Quang Vinh
10/02/2018 LM Đaminh Nguyễn Ngọc Long
10/02/2018 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
09/02/2018 Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ
09/02/2018 Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
09/02/2018 Nguyễn Trọng Đa
08/02/2018 Vũ Văn An
08/02/2018 Lm. Giuse Nguyễn Văn Thư
07/02/2018 Nguyễn Trọng Đa
05/02/2018 Vũ Văn An
04/02/2018 Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
03/02/2018 Vũ Văn An
02/02/2018 Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
02/02/2018 Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ
01/02/2018 Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
31/01/2018 Nguyễn Trọng Đa
30/01/2018 Vũ Văn An
28/01/2018 Lm Giuse Nguyễn Văn Thư
28/01/2018 LM Phaolô Nguyễn Văn Tùng
27/01/2018 Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
23/01/2018 Nguyễn Trọng Đa
22/01/2018 Peter Khôi
20/01/2018 Lm. Đaminh Nguyễn Ngọc Long
17/01/2018 Nguyễn Trọng Đa
13/01/2018 Lm. Đaminh Nguyễn Ngọc Long
12/01/2018 Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ
12/01/2018 Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ
12/01/2018 Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ
10/01/2018 Nguyễn Trọng Đa
10/01/2018 Vũ Văn An
07/01/2018 Vũ Văn An
06/01/2018 Lm. Đaminh Nguyễn Ngọc Long
05/01/2018 LM Đa Minh Nguyễn Ngọc Long
04/01/2018 Vũ Văn An
03/01/2018 Vũ Văn An
02/01/2018 Nguyễn Trọng Đa
01/01/2018 Vũ Văn An
31/12/2017 Lm. Đaminh Nguyễn Ngọc Long
30/12/2017 Lm. Đaminh Nguyễn Ngọc Long
28/12/2017 Vũ Văn An
26/12/2017 Vũ Văn An
26/12/2017 Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
24/12/2017 Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
22/12/2017 Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
21/12/2017 Vũ Văn An
20/12/2017 Nguyễn Trọng Đa
19/12/2017 Nguyễn Trọng Đa
19/12/2017 Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
16/12/2017 LM Đaminh Nguyễn Ngọc Long
13/12/2017 Vũ Văn An
12/12/2017 Vũ Văn An
12/12/2017 Nguyễn Trọng Đa
10/12/2017 Thái Phạm
09/12/2017 Thái Phạm
08/12/2017 Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
06/12/2017 Vũ Văn An
06/12/2017 Phạm Bá Nha
06/12/2017 Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
05/12/2017 Linh mục Trăng Thập Tự Võ Tá Khánh
05/12/2017 Nguyễn Trọng Đa
04/12/2017 Vũ Văn An
02/12/2017 Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
29/11/2017 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
28/11/2017 Nguyễn Trọng Đa
25/11/2017 Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
22/11/2017 Nguyễn Trọng Đa
22/11/2017 Vũ Văn An
20/11/2017 Vũ Văn An
18/11/2017 Vũ Văn An
18/11/2017 Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
17/11/2017 Vũ Văn An
14/11/2017 Nguyễn Trọng Đa
13/11/2017 Vũ Văn An
13/11/2017 Vũ Văn An
11/11/2017 Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
10/11/2017 Vũ Văn An
08/11/2017 Vũ Văn An
07/11/2017 Nguyễn Trọng Đa
06/11/2017 Nguyễn Trọng Đa
06/11/2017 Nguyễn Trọng Đa
04/11/2017 Vũ Văn An
03/11/2017 Vũ Văn An
31/10/2017 Vũ Văn An
31/10/2017 Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
31/10/2017 Vũ Văn An
30/10/2017 Hà Minh Thảo
28/10/2017 Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
25/10/2017 Vũ Văn An
23/10/2017 Vũ Văn An
21/10/2017 Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
21/10/2017 Vũ Văn An
17/10/2017 Nguyễn Trọng Đa
11/10/2017 Dr. Anthony Le
10/10/2017 Nguyễn Trọng Đa
09/10/2017 Đồng Nhân
03/10/2017 Nguyễn Trọng Đa
01/10/2017 Nguyễn Long Thao
26/09/2017 Dr. Anthony Le
26/09/2017 Nguyễn Trọng Đa
25/09/2017 Vũ Văn An
24/09/2017 Vũ Văn An
23/09/2017 Nguyễn Trọng Đa
22/09/2017 Phạm Huy Thông
22/09/2017 Nguyễn Trọng Đa
21/09/2017 Vũ Văn An
21/09/2017 LM. Phêrô Hồng Phúc
18/09/2017 Vũ Văn An
17/09/2017 Trần Việt Kim Đài
17/09/2017 Lm Giuse Trương Đình Hiền
16/09/2017 Hồng Thủy
14/09/2017 Vũ Văn An
14/09/2017 Hà Minh Thảo
13/09/2017 Nguyễn Trọng Đa
13/09/2017 Vũ Văn An
09/09/2017 Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
09/09/2017 Antoine Trần
06/09/2017 Antoine Trần
06/09/2017 Nguyễn Trọng Đa
02/09/2017 Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
01/09/2017 Vũ Văn An
30/08/2017 Vũ Văn An
29/08/2017 Nguyễn Trọng Đa
27/08/2017 Vũ Văn An
26/08/2017 Nguyễn Trọng Đa
25/08/2017 Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
25/08/2017 Vũ Văn An
23/08/2017 Nguyễn Trọng Đa
23/08/2017 Vũ Văn An
22/08/2017 Vũ Văn An
21/08/2017 Vũ Văn An
18/08/2017 Nguyễn Trọng Đa
18/08/2017 Vũ Văn An
16/08/2017 Vũ Văn An
15/08/2017 Nguyễn Trọng Đa
13/08/2017 Vũ Văn An
13/08/2017 Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
11/08/2017 Trần Mạnh Trác
11/08/2017 Vũ Văn An
09/08/2017 Vũ Văn An
08/08/2017 Nguyễn Trọng Đa
06/08/2017 Vũ Văn An
04/08/2017 Lm. Đaminh Nguyễn Ngọc Long
04/08/2017 Đinh Văn Tiến Hùng
04/08/2017 Vũ Văn An
02/08/2017 Vũ Văn An
01/08/2017 Nguyễn Trọng Đa
31/07/2017 Vũ Văn An
29/07/2017 LM. Đaminh Nguyễn Ngọc Long
28/07/2017 Vũ Văn An
25/07/2017 Vũ Văn An
25/07/2017 Nguyễn Trọng Đa
23/07/2017 Vũ Văn An
22/07/2017 LM Đaminh Nguyễn Ngọc Long
20/07/2017 Vũ Văn An
19/07/2017 Vũ Văn An
18/07/2017 Nguyễn Trọng Đa
17/07/2017 Nguyễn Việt Nam
16/07/2017 Vũ Văn An
16/07/2017 Lm. Giuse Nguyễn Văn Thư
14/07/2017 Vũ Văn An
12/07/2017 Nguyễn Trọng Đa
10/07/2017 Vũ Văn An
10/07/2017 Nguyễn Trọng Đa
05/07/2017 Vũ Văn An
05/07/2017 Đinh Văn Tiến Hùng
05/07/2017 Nguyễn Trọng Đa
02/07/2017 Vũ Văn An
30/06/2017 Lm. Đaminh Nguyễn Ngọc Long
29/06/2017 Lm. Đaminh Nguyễn Ngọc Long
29/06/2017 Vũ Văn An
27/06/2017 Nguyễn Trọng Đa
25/06/2017 Vũ Văn An
23/06/2017 Lm. Đaminh Nguyễn Ngọc Long
23/06/2017 Vũ Văn An
22/06/2017 GP. Ban Mê Thuột
22/06/2017 Nguyễn Đức Cung
21/06/2017 Đinh Văn Tiến Hùng
20/06/2017 Nguyễn Trọng Đa
19/06/2017 Vũ Văn An
17/06/2017 LM Đaminh Nguyễn Ngọc Long
16/06/2017 Vũ Văn An
18/06/2017 Vũ Văn An
14/06/2017 Nguyễn Đức Cung
13/06/2017 Nguyễn Trọng Đa
18/06/2017 Vũ Văn An
10/06/2017 LM. Đaminh Nguyễn Ngọc Long
10/06/2017 Nguyễn Trọng Đa
18/06/2017 Vũ Văn An
09/06/2017 Hà Minh Thảo
08/06/2017 Nguyễn Đức Cung
18/06/2017 Vũ Văn An
04/06/2017 Nguyễn Trọng Đa
18/06/2017 Vũ Văn An
03/06/2017 LM Đaminh Nguyễn Ngọc Long
02/06/2017 LM. Đaminh Nguyễn Ngọc Long
17/06/2017 Vũ Văn An
31/05/2017 LM Đaminh Nguyễn Ngọc Long
31/05/2017 Vũ Văn An
17/06/2017 Vũ Văn An
27/05/2017 Nguyễn Trọng Đa
17/06/2017 Vũ Văn An
27/05/2017 LM. Đaminh Nguyễn Ngọc Long
25/05/2017 Vũ Văn An
24/05/2017 Hà Minh Thảo
23/05/2017 Nguyễn Trọng Đa
16/05/2017 Nguyễn Trọng Đa
13/05/2017 Đinh Văn Tiến Hùng
13/05/2017 Trầm Hương Thơ
13/05/2017 Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long
12/05/2017 Vũ Văn An
13/05/2017 Lm. Nguyễn Hữu Thy