LỜI THƠ GIỖ ĐHY. PX. NGUYỄN VĂN THUẬN

Hôm nay ngày giỗ Đức Cha
Lòng con nhớ những lời ngà còn đây
Quyển "Đường Hy Vọng" trên tay
Từ trong ngục tối hương bay khắp cùng

Năm châu thiên hạ hưởng dùng
Lời cha là của ăn chung tâm hồn
Lời từ tâm huyết chảy tuôn
Qua từng "tờ lịch cũ"* nguồn Thánh Linh

Mỗi câu là một lời kinh
Để làm chứng tá soi mình bước đi
Dù trong ngục tối sợ chi
Con "Đường Hy Vọng" từng ly có Ngài

Đường Thiên Chúa chẳng hề sai
Ngài đưa con tiến lên đài hiển vinh
Mười ba năm chẳng vô tình
Lao tù khổ giá chứng minh đạo Trời

Tấm gương cao qúy tuyệt vời!
Đức Hồng Y Thuận để đời soi gương
Để nên vị thánh phi thường
Trong tim con mãi còn thương kính ngài.

Trâm Hương thơ 16.09.2013
Ngày giỗ cố HY.PX. Nguyễn Văn Thuận