Nhân dịp lễ Mình Máu Chuá, Gx ĐMHCG đã tố chức tĩnh tâm và tuyên hứa cho 10 vị 'thừa tác viên rước lễ' mới.
Xin xem hình ảnh