LỜI CHÚA
Ảnh của Tấn Đạt
“Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống;
chẳng bởi ta thì không ai
được đến cùng Cha.”
“I am the way, the truth, and the life.
No one comes to the Father
except through Me.
(St John 14:6)