20. Chỉ có những người không ngừng khẩn cầu, tìm kiếm và gõ cửa thì mới có thể được, mới có thể đi vào bên trong.

(Thánh Louis Grignion of Montfort)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

Dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức"

----------

http://www.vietcatholicnews.net

http://www.vietcatholicnews.net/nhantai

http://nhantai.info