62. Thiên Chúa đem giới răn thứ nhất cao diệu nhất đứng đầu mười giới răn, làm phương hướng chung cuộc của người thế chúng ta, chỉ là muốn chúng ta nâng cao tâm hồn, ngẩng cao mắt để nhìn xem hướng chung cuộc của chúng ta cao xa như thế nào, bèn nghĩ đến đức hạnh của mình không thể yếu kém, ngõ hầu cố gắng tiến lên phía trước, không thể an lòng nơi những thành công nhỏ nhặt.

(Thánh Augustine)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

--------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info