http://www.fides.org/en/news/69056-EUROPE_AZERBAIJAN_Nagorno_Karabakh_Azerbaijan_s_President_promises_protection_for_Armenian_churches_and_monasteries