THÔNG BÁO:

LIÊN ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI HOA KỲ
The Federation of Vietnamese Catholic in the United States


Linh Mục Nguyễn Thanh Liêm, Tân Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.

LM Nguyễn Thanh Liêm
Vào tối thứ Hai ngày 30 tháng 7 năm 2007, cuộc kiểm phiếu đã diễn ra tại nhà xứ Saint Callistus nơi Cha Nguyễn Văn Tuyên, Đệ Nhất Phó Chủ Tịch đặc trách Cộng Đồng Giáo Sĩ Tu Sĩ phục vụ. Cuộc kiểm phiếu do Lm. Nguyễn Văn Tuyên kiêm Trưởng Ban Bầu Cử chủ tọa, với sự hiện diện của LM Mai Khải Hoàn, LM Đinh Ngọc Quế, Thày Phó tế Joseph Khiết Nguyễn, Thày Phó tế Nguyễn Ánh, Chị Lisa Hồ.

Trong số phiếu nhận được, không có đề cử viên nào đạt được tỷ lệ phiếu bầu qúa bán 50% +1. Hai vị đạt được số phiếu bầu cao nhất là:

Đức Ông Trịnh Minh Trí, Miền Trung Đông (Pennsylvania) và Linh Mục Nguyễn Thanh Liêm, Miền Đông Nam (Georgia)

Các đại biểu thuộc cộng đồng Giáo Sĩ Tu Sĩ và Liên Dòng Nữ Tu của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ hiện diện trong Đại Hội Thánh Mẫu 2007 tại Carthage, MO., đã tín nhiệm Linh Mục Nguyễn Thanh Liêm, Miền Đông Nam (Georgia) vào chức Chủ Tịch Cộng Đồng Giáo Sĩ và Tu Sĩ kiêm Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, nhiệm kỳ 2007-2011.

Ban Bầu Cử
Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ

Chú thích: Đức Ông Phạm Xuân Thắng đã xin từ chức Chủ tịch Liên Đoàn CGVN tại Hoa Kỳ vào tháng 4 Vừa qua và sẽ chấm dứt nhiệm vụ vào tháng 10 năm 2007 sau khi tổ chức xong lễ kỉ niệm một năm ngày Khánh Thành Nguyện Đường Đức Mẹ La Vang tại Washington DC. Sau đó LM Nguyễn Thanh Liêm tân Chủ tịch Liên Đoàn sẽ nhận trách nhiệm.