Lạy Thiên Chúa duy nhất Chúa

Chúng con quỳ lạy ngợi ca hát mừng

Ngài là Đức Chúa, tuyên xưng.

Trường tồn vạn đại hát mừng danh Cha

Cả toàn hoàn vũ bao lạ

Trước nhan thánh Chúa chói lòa uy linh

Tổng Thần phủ phục sấp mình

Thiên thần và cả đạo binh Nước Trời

Tạ ơn chúc tụng khôn ngơi

Vang lên bất tận những lời tung hô:

Thánh, Thánh, Chí Thánh... vang xa

Càn khôn Chúa tể, Đấng là thánh thiêng.

Đất trời rợp ánh vinh quang

Của Thiên Chúa Đấng mọi đàng uy linh

Tông Đồ ca ngợi nhiệt tình

Sứ Ngôn chúc tụng uy danh của Ngài

Tử Đạo oai dũng tỏ bày

Máu đào minh chứng về Ngài tín trung

Mọi nơi trần thế khắp cùng

Hội Thánh hoan hỷ tuyên xưng vững vàng:

Chúa Cha lẫm liệt uy hùng

Chúa Con chí ái với cùng Ngôi Ba,

Chúa Thánh Thần Đấng chính là

Ủi an hướng dẫn đậm đà yêu thương.

Lạy Ki-tô Đấng miền trường

Là Con Thiên Chúa yêu thương vĩnh hằng.

Chính Ngài là Chúa vinh quang

Yêu thương nhân loại chẳng màng ngôi cao

Xác phàm nhân thế mặc vào

Trong lòng Trinh Nữ được trao kiếp người

Nhờ thân xác Ngài vâng lời

Chúa Cha, giải thoát tội đời thế nhân

Sống trong bể khổ lầm than

Ra tay chiến thắng tử thần vẻ vang

Mở toang cánh cửa thiên đàng

Cho ai lòng họ sẵn sàng vững tin

Ngài đang hiển trị ngự trên

Ngai tòa vinh hiển cạnh bên Cha hiền

Vào ngày kết thúc thế trần

Chính Ngài trở lại vinh quang gian trần

Công minh xét xử thế nhân

Lạy Ngài phù hộ chúng con phận hèn

Máu Ngài châu báu tuôn tràn

Yêu thương rửa sạch thế gian tội tình

Xin cùng với cả thiên đình

Dâng lời cảm tạ chúc vinh danh Ngài