BÌNH AN –-PEACE

Ảnh của Trần Cao Tường, Lm

Thầy để lại bình an cho anh em,

Thầy ban cho anh em bình an của Thầy.”

(Gioan 20:21)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền