Đức Thánh Cha bổ nhiệm 4 vị Hồng Y Thừa Ủy cho Thượng Hội Đồng Giám Mục về Thanh Niên diễn ra vào tháng 10 năm nay. Bốn vị Hồng Y này là:

Đức Hồng Y Louis Raphael I Sako, Đức Thượng Phụ Công Giáo Nghi Lễ Chanđê thành Babylon (Baghdad);

Đức Hồng Y Désiré Tsarahazana của Toamasina, Madagascar;

Đức Hồng Y Charles Maung Bo của Yangon, Miến Điện; và

Đức Hồng Y John Ribat của Port Moseby, Papua New Guinea.

Các vị Hồng Y Thừa Ủy sẽ thay mặt Đức Thánh Cha chủ trì các buổi làm việc của Thượng Hội Đồng Giám Mục và ký tên vào các tài liệu chính thức. Bốn Hồng Y sẽ luân phiên giữ vị trí đó trong cuộc họp tháng Mười của Thượng Hội Đồng Giám Mục về Thanh Niên, sẽ được dành riêng cho các cuộc thảo luận về tuổi trẻ và ơn gọi.

Bốn vị Hồng Y Thừa Ủy đều đã được chính Đức Thánh Cha Phanxicô tấn phong Hồng Y.
Source: Catholic World News - Pope names cardinals to preside at Synod assembly