Con có Chúa mà còn có lo chi bệnh tật
Con có Chúa mà còn có lo chi không hạnh phúc
Dẫu đời lắm gian truân dẫu đời lắm đau thương
Dẫu đời lắm bon chen con vẫn không lùi bước

Vì con có Chúa mà cuộc sống con không một mình
Vì con có Chúa mà còn mải mê chi tìm vật chất
Tháng ngày cứ rong ca chia sẻ những yêu thương
Hát lời trái tim yêu rằng Chúa thương con thật nhiều

Chúa ơi Chúa ơi đời con tín thác nơi Ngài
Xin hãy thương con xin đừng để con xa Chúa
Dẫu muôn đớn đau quanh đời vẫn mãi theo con không rời
Con hằng tin yêu cuộc đời con luôn có Ngài

Con có Chúa mà còn có lo chi bệnh tật
Con có Chúa mà còn có lo chi không hạnh phúc
Dẫu đời lắm gian truân dẫu đời lắm đau thương
Dẫu đời lắm bon chen con vẫn không lùi bước

Vì con có Chúa mà cuộc sống con không một mình
Vì con có Chúa mà còn mải mê chi tìm vật chất
Tháng ngày cứ rong ca chia sẻ những yêu thương
Hát lời trái tim yêu rằng Chúa thương con thật nhiều

Chúa ơi Chúa ơi đời con tín thác nơi Ngài
Xin hãy thương con xin đừng để con xa Chúa
Dẫu muôn đớn đau quanh đời vẫn mãi theo con không rời
Con hằng tin yêu cuộc đời con luôn có Ngài

Chúa ơi Chúa ơi đời con tín thác nơi Ngài
Xin hãy thương con xin đừng để con xa Chúa
Dẫu muôn đớn đau quanh đời vẫn mãi theo con không rời
Con hằng tin yêu cuộc đời con luôn có Ngài