Tổng giám đốc Cty du lịch Đại Nam CEO Nguyễn Phương Hằng phỉ báng đạo Công Giáo

https://www.youtube.com/watch?v=tAzFjE5KLSg

Bằng chuyện tiếu lâm bôi bác đạo

Yêu cầu Ủy Ban Tôn Giáo chính phủ có biện pháp nghiêm trị