Giáo xứ San Gebriel tại Nam California nơi có Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam kỷ niệm 250 năm thành lập;