47. “Cái tôi” và “con người cũ” là kẻ tử thù của đời sống tu đức, hơn nữa nó là tên nội thù rất giảo hoạt và khó khắc phục.

(Cha Vincent Lebbe)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức)


--------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info