101. LỜI NÓI HAY CỦA ÂN HẠO

Có người hỏi trung quân Ân Hạo:”

- Tại sao muốn được chức quan thì phải nằm mộng thấy quan tài, muốn được bạc tiền thì phải nằm mộng thấy phân rác?”

Ân Hạo đáp:

- “Quan chức tước vị vốn là thối tha cũ rích, cho nên khi muốn được nó thì phải nằm mộng thấy tử thi quan tài; bạc tiền vốn là như phân rác, cho nên khi muốn được nó thì phải nằm mộng thấy những thứ bẩn thỉu”.

Người bấy giờ cho rằng lời nói của ông ta là lời nói hay, sáng tỏ.

(Thế thuyết tân ngữ)

Suy tư 101:

Có những chính nhân quân tử khinh chê chức tước địa vị đến nổi mai danh ẩn tích, vì họ đã “ngộ” được rằng: làm quan thì giống như những tử thi, chức tước địa vị thì giống như quan tài bọc kín lương tâm ngay thẳng của họ. Có những bậc thánh nhân, thánh hiền coi tiền bạc của cải như rác rưởi, như phân bón hôi thối, sẽ làm cho tâm hồn trong sáng của họ hôi tanh mùi tiền...

Quan chức tước vị là để phục vụ bá tánh, tiền bạc là tôi tớ của con người, cho nên nếu không có cái tâm chính trực thì quan tước chức vị sẽ trở thành tử thi và tiền của sẽ trở thành quan tài, người Ki-tô hữu thì biết rất rõ điều ấy, bởi vì chính Đức Chúa Giê-su vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì, địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân...”

Đó chính là hạnh phúc thật cua người Ki-tô hữu.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

http://facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info