9. Tình yêu thường tỉnh thức, con ngủ nó không ngủ, con mệt mỏi nó không mệt mỏi, con khốn đốn nó không khốn đốn, con sợ nó không sợ. Giống như lửa cháy phầng phầng đốt thiêu mọi vật, vì tất cả mà bỏ tất cả, và ở trong tất cả mà được tất cả.

(sách Gương Đức Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

http://facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info