11. Con nên biết, nếu con ở trong tình yêu của Đức Chúa Giê-su thì tình trạng con sẽ như thế nào? Có thể nhìn được với dấu hiệu dưới đây: một nhân linh càng tấn tới trong việc yêu mến Thiên Chúa thì nhất định càng yêu thích đau khổ, chịu bị khinh thường, đó chính là dấu hiệu của lửa tình ái, những thứ khác đều là mây khói.

(Thánh Vincentius de Paul)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

http://facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info