Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang Fresno Mừng Lễ Bổn Mạng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. 15 August 2023

Xem Hình