Gx La Vang, Miami - Rước Kiệu tháng Mân côi và Trung Thu- 2023

Xem Hình