Đại Lễ Phục sinh và họp mặt tân tòng tại Gx. ĐMLV, Miami
Xem Hình