Tháng 11 với Lời Cầu Nguyện Của Thánh Cả Gertrude Cho Các Đẳng Linh Hồn

Thiên Chúa đã từng nói với Thánh Cả Gertrude rằng: cứ mỗi lần lời cầu nguyện này được đọc lên thì sẽ có 1,000 linh hồn được thoát khỏi lửa luyện ngục. Lời cầu nguyện này rất hay, rất ngắn gọn và rất dễ nhớ như sau:

Thánh Cả Gertrude
Phiên Bản Anh Ngữ:

"Eternal Father, I offer Thee the Most Precious Blood of Thy Divine Son, Jesus, in union with the masses said throughout the world today, for all the Holy Souls in Purgatory, for sinners everywhere, for sinners in the Universal Church, those in my own home and within my family. Amen."

Phiên Bản Việt Ngữ:

"Lạy Cha, Đấng Ngự Muôn Đời, con xin dâng lên Cha Máu Cực Thánh của Người Con Chí Thánh Cha là Đức Giêsu, cùng với các Thánh Lễ được cử hành trên khắp cả thế giới ngày hôm nay, cho tất cả các Linh Hồn nơi Luyện Ngục, cho những người phạm tội ở khắp mọi nơi, cho những người phạm tội trong khắp cả Giáo Hội Hoàn Vũ, những người trong mái ấm và trong nội bộ gia đình của con. Amen."

Phiên Bản Tây Ban Nha:

El Padre eterno, yo ofrezco Le la Sangre más Preciosa de Tu Hijo Divino, Jesús, en la unión con las masa dijo a través del mundo hoy, para todas las Almas Santas en el Purgatorio, para pecadores por todas partes, para pecadores en la Iglesia Universal, ésos en mi propio hogar y dentro de mi familia. Amén.

Phiên Bản Pháp Ngữ:

Le Père éternel, je t'offre le Sang le plus Précieux de Ton Fils Divin, Jésus, dans l'union avec les masses dites à travers le monde aujourd'hui, pour toutes les Ames Saintes dans le Purgatoire, pour les pécheurs partout, pour les pécheurs dans l'Eglise Universelle, ceux-là dans ma propre maison et dans ma famille. Amen.

Thánh Nữ Gertrude, người Đức, là vị Nữ Tu Dòng Kín thuộc Dòng Biển Đức. Mỗi ngày, Thánh Nữ lúc nào cũng chiêm niệm về Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu; và cứ mỗi lần chiêm niệm như vậy, nước mắt của Thánh Nữ cứ tuôn tràn ra. Thánh Nữ đã thực hiện rất nhiều việc đền tội cho các linh hồn, và Đức Mẹ đã hiện ra rất nhiều lần với Thánh Nữ. Thánh Nữ rất sùng kính Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ và luôn cầu nguyện cho các Linh Hồn nơi Luyện Ngục. Thánh Nữ qua đời vào năm 1334. Giáo Hội dành ngày 16 tháng 11 để Kính Thánh Cả Getrude.