MÔI SINH GIÁO DỤC

“Tiên học Lễ, hậu học văn” (tục ngữ Việt Nam)
Trước tiên học lễ phép ngay
Sau là văn hóa, học ngày học đêm
Học rồi phải nhớ, chớ quên
Chuyên cần áp dụng dù đêm hoặc ngày
Buồn thay “phong cách” ngày nay
Không hay lễ phép, chỉ hay học đòi
Lo cho bằng cấp hơn người
Nhưng là “học giả” mà thôi. Hay gì!
Chữ thì cắt, xẻ đôi, ba
Còn gì ý nghĩa, còn gì là câu!
Môi sinh giáo dục còn đâu
Học hành ô nhiễm, làm sao nên người?
Chỉ lo CHỮ, mất NGHĨA rồi
Trách chi đạo đức suy đồi. Tại ai?
Lỗi là lỗi tại tôi đây
Không ăn năn vội, đọa đày chẳng oan!