Đức Hồng Y Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin đã cảnh báo chống lại một sự chia rẽ trầm trọng trong Giáo Hội trước những vấn đề liên quan đến hôn nhân và tính dục của con người.

Phát biểu tại Regensburg, Đức Hồng Y Gerhard Müller cho biết rằng đường lối của các nhà lãnh đạo Giáo Hội tại quê hương Đức của ngài muốn có một vai trò lãnh đạo trong việc xác định chính sách đối với Giáo Hội phổ quát nên được phê phán một cách nghiêm túc, trước thực tại là làn sóng bỏ đạo ồ ạt trong Giáo Hội Công Giáo Đức.

Đức Hồng Y Müller nói rằng Giáo Hội không thể chấp nhận xu hướng tục hóa thể hiện rõ nhất ở Tây Âu, bởi vì dù xu hướng đó có mạnh mẽ đến đâu nó cũng không phải là một “quá trình tự nhiên không thể tránh khỏi.” Theo Đức Hồng Y, nhiệt tình loan báo Tin Mừng có thể chống lại xu hướng đó. Ngài nói: “Với niềm tin bạn có thể di chuyển núi non.”