(WASHINGTON 16/02/04) Ðức Giám Mục Wilton D. Gregory của giáo phận Belleville, Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ vừa đưa ra bản tuyên cáo liên quan đến bản nghiên cứu John Jay về bản chất và phạm vi vấn đề giáo sĩ lạm dụng tình dục thiếu nhi. Ủy Ban Quốc Gia Tái Thẩm Xét thuộc Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ đã ủy nhiệm cho tổ chức John Jay thực hiện bản nghiên cứu này.

Chúng tôi xin chuyển ngữ bản tuyên cáo của Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ:

“Vào ngày 27 tháng Hai năm 2004, Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ dự trù là sẽ nhận đuợc hai bản báo cáo. Một bản mô tả về bản chất và phạm vi vấn đề giáo sĩ Công Giáo lạm dụng tình dục với thiếu nhi. Bản kia do Ủy Ban Quốc Gia Tái Thẩm Xét thực hiện, tập trung vào các vấn đề cần nghiên cứu thêm.

Hai bản báo cáo này sẽ rất đúng mức, không thiên lệch và sẽ là mẫu mực căn bản. Tôi chưa xem hai bản báo cáo đó, do vậy tôi không thể bình luận gì về bản chất các báo cáo này. Nhưng tôi muốn khẳng định rằng các đức Giám Mục đã yêu cầu phải có những bản nghiên cứu này để chúng tôi có thể hiểu đầy đủ bao nhiêu càng tốt về những gì đã xẩy ra một cách thê thảm trong đời sống cộng đồng chúng ta và bảo đảm chắc chắn chuyện đó sẽ không bao giờ xẩy ra nữa.

Tâm tình của tôi xin gửi đến tất cả những ai đã từng bị khổ đau. Tôi bảo đảm đặc biệt với họ rằng các Ðức Giám Mục quyết tâm áp dụng hiến chương Dallas và sẽ tiếp tục cộng tác với văn phòng Bảo Vệ Thanh Thiếu Niên và Ủy Ban Quốc Gia Tái Thẩm Xét để giúp đỡ các nạn nhân và tránh không để cho những lạm dụng như thế sẽ xảy ra trong tương lai.

Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ sẽ có phản ứng trước hai bản báo cáo chung cuộc một khi Ủy Ban Quốc Gia Tái Thẩm Xét cho phổ biến hai tài liệu này “.


Ký tên Giám Mục Witon D. Gregory.

Văn Phòng Truyền Thông

Hội Ðồng Giám Muc Hoa Kỳ

32114 4th Street, N.E., Washington, DC 20017-1194 ( 202)541-3000.