Giáo Xứ San Gabriel Mission - Cộng Đoàn Phục Sinh

Vũ Phụng vụ Tháng Mân Côi Kính Đức Mẹ và Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ Hiện Ra Tại Fatima do Các Hội Đoàn Trong Cộng Đoàn Thực Hiện ngày 1 tháng 10 năm 2017.