Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây

Thánh Ca Cầu Nguyện Đêm Canh Thức Giáng Sinh.
Chủ Đề: ĐÊM BÌNH AN
Cộng Đoàn Phục Sinh, Giáo Xứ San Gabriel Mission, California thực hiện ngày 24 tháng 12 năm 2017.