ĐGH Phanxicô tiếp Thủ Tướng Áo Quốc Kurz

ĐGH Phanxicô và Thủ Tướng Áo Kurz đã có cuộc họp riêng tại Tòa Thánh Vatican trong ngày thứ Hai, 5 tháng 3 năm 2018. Hai vị đã thảo luận về những mối liện hệ ngoại giao song phương, sự quan trọng của việc bảo vệ sự sống, gia đình và thành phần bị thiệt thòi trong xã hội.

Văn phòng báo chí Tòa Thánh phổ biến thông cáo báo chí nói cuộc đàm thoại là “thân hữu”và hai vị đã nói về những kết quả của sự hợp tác hiện nay giữa Áo Quốc và Toà Thánh Vatican.

Đức Giáo Hoàng cũng như Thủ Tướng Áo đều nhấn mạnh đến sự quan trọng của việc bảo vệ sự sống, gia đình và thúc đẩy thăng tiến phúc lợi xã hội, cho các thành phần dân chúng, nhất là thành phần dân chúng bị thiệt thòi nhất.

Đức Giáo Hoàng và Thủ Tướng. Kurz cũng đã thảo luận đến các vấn đề quốc tế như vấn đề hòa bình, giải giới vũ khí nguyên tử, vấn đề di dân.

Sau khi hội kiến với ĐGH, Thủ Tướng Kurz đã gặp Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, Pietro Parolin và Đức Giám Mục Antoine Camilleri, Thứ Trưởng Ngoại Giao của Tòa Thánh

Nguyễn Long Thao