BÀI 31. MẾN

Đức Mến là tột đỉnh và là chủ đích của đời sống Kitô giáo. Nó cũng là nguồn mạch nuôi dưỡng đời sống này.

1. GIỚI LUẬT THỨ NHẤT.

Yêu mến Thiên Chúa là giới luật căn bản và khẩn thiết nhất. Luật này đã có từ trong Cựu Ước và sau đó lại được Đức Giêsu xác nhận : “Người hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí người”.

Yêu mến Thiên Chúa là một bổn phận đương nhiên của một thụ tạo (Thiên Chúa dựng nên ta), của một người con (Thiên Chúa nhận ta làm con) và của một tội nhân (Thiên Chúa cứu độ ta).

2. ĐỨC MẾN DẪN ĐẾN THIÊN CHÚA.

Đức Mến hướng ta về Thiên Chúa. Nó cởi gỡ lòng ta khỏi vị kỷ và khỏi mọi ràng buộc để thuộc trọn vẹn về Ngài.

Đức Mến còn lôi cuốn mọi sự tới Thiên Chúa cùng với ta. Không những nó làm ta yêu mến Thiên Chúa, nhưng nó còn làm ta yêu mến tất cả những gì Thiên Chúa yêu mến và như Thiên Chúa yêu mến.

3. ĐỨC MẾN BẮT NGUỒN TỪ THIÊN CHÚA.

Tự sức mình, ta không thể yêu mến Thiên Chúa. Nếu ta có thể yêu mến Ngài, chính là vì Ngài đã yêu thương ta trước. Yêu mến Thiên Chúa chính là đáp lại tình thương của Ngài.

Hơn nữa, Đức Mến bắt nguồn từ nơi Thiên Chúa. Ta có thể yêu mến Thiên Chúa vì chính Ngài đã đổ tình yêu tràn đầy lòng ta và nâng lòng ta lên. Chính Ngài ban cho ta khả năng yêu mến. Thiên Chúa vừa là Đấng ta yêu mến, vừa là Đấng làm ta yêu mến.

4. LÒNG MẾN TRỌN VẸN.

Lòng mến đối với Thiên Chúa phải trọn vẹn và tuyệt đối. Đức Mến phải vượt lên trên mọi sự và bao trùm mọi sự. Mọi tình yêu khác phải đặt bên dưới và bên trong tình yêu đối với Thiên Chúa.

Vì lòng mến có tính tuyệt đối, ta phải sẵn sàng thi hành ý Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh và hy sinh vì Ngài những gì ta yêu chuộng nhất.

Lòng mến phải phát xuất từ chính tâm hồn và thấm nhuần mọi hành vi bên ngoài.

Lòng mến không phải chỉ là tình cảm, nhưng phải được minh chứng bằng việc làm cụ thể. Nó phải trở nên động lực của mọi sinh hoạt.

5. MẾN CHÚA ĐÒI HỎI PHẢI YÊU NGƯỜI.

Tình yêu người nối dài lòng mến Chúa. Cả hai hợp thành một giới luật. Không thể yêu mến Thiên Chúa mà không yêu thương anh em. Yêu thương anh em là bằng chứng lòng yêu mến Chúa.

6. ĐỈNH CAO MỌI NHÂN ĐỨC.

Yêu mến Thiên Chúa không phải là một nhân đức thường, nhưng bao trùm, soi sáng, đúc kết mọi nhân đức. Giá trị của mọi nhân đức tùy thuộc vào Đức Mến.

Thiếu Đức Mến, các luật lệ trở thành những hình thức nặng nề và tiêu cực, giống như xác không hồn. Đức Mến mang sức sống đến cho lề luật. Vì thế Đức Mến được gọi là “giới luật thập toàn”.

Trong ba nhân đức : Tin, Cậy, Mến, Đức Mến chiếm ưu thế. Đức Tin sẽ qua đi : sau này trên trời ta sẽ thấy Thiên Chúa, không còn phải tin. Đức Cậy cũng sẽ qua đi : lúc đó ta sẽ chiếm hữu được Ngài, không còn phải trông chờ. Nhưng Đức Mến sẽ còn mãi và sẽ gia tăng : ta càng chiêm ngắm và càng chiếm hữu được Thiên Chúa, ta càng yêu mến Ngài.