Vatican, 3/7/2007 (Zenit.org).- Minh xác tài chính đã gộp lại cho năm tài chính 2006 kết thúc với một lợi tức đánh dầu năm thứ ba liên tiếp.

Lợi tức năm nay là €2.4 triệu ($3.3 triệu) xuống từ lợi tức năm là €9.7 triệu năm 2005.

Tin tức được phát ra trong một thông báo từ Hội Đồng Hồng Y Nghiên Cứu Các Vấn Đề Kinh Tế Và Tổ Chức của Toà Thánh nhóm tại Vatican ngày thứ hai.

Đức Hồng Y Sergio Sebastiani, chủ tịch của Giáo Cục Kinh Tế Vụ của Toà Thánh, đã giới thiệu minh xác tài chính được gộp lại năm 2006 cho Tòa Thánh. Bản minh xác đó toát lược số thu tổng cộng là €227,815,031 và số chi tổng cộng là €225,409,716, với số dư là €2,405,315.

Số chi phần lớn là do các chi tiêu thường và bất thường của các tổ chức Toà Thánh. Mỗi tổ chức đó đều hoạt động trong quyền riêng của mình.

Các tổ chức trên thuê dụng 2704 người, trong đó, có 773 nhân sự giáo hội cơ hữu, 331 tu sĩ và 1.600 giáo hữu, bản minh xác thêm.

Đức Hồng Y Sebastiani cũng tường trình về ngân sách năm 2006 của nước thành phố Vatican, chịu trách nhiệm về lãnh thổ và các hoạt động để yểm trợ Tỏa Thánh, kể cả việc chăm sóc di sản nghệ thuật thấy trong các Bảo Tàng Viện Vatican.

Theo bản minh xác, Nước Thành Phố Vatican kết sổ với số dư là €21,849,155 năm 2006.

Tổng cộng các nhân viên làm việc của Thành Phố Vatican lên tới 1,693 người.

Bản minh xác tường trình quỹ hưu trí cho nhân viên Vatican trả hết €15 triệu năm 2006.

“Trong khi thanh kiểm ngân sách - gồm có xác minh và chứng thực tối đa – các Đức Hồng Y đã xem xét tính xác đáng mục vụ và thông tin của các phương tiện giao thương xã hội của Vatican, kể cả Đài Phát Thanh Vatican, Trung Tâm Truyền Hình Vatican, Báo Người Quan Sát Rôma, Thông Tấn Xã Vatican, Mạng Lưới Quốc Tế, …

Các công cụ này, muốn dõi theo bước đi với thời đại, cần các nguồn tài chính đáng kể và canh tân liên tục về kỹ thuật”, bản minh xác Vatican tường trình.

Bản minh xác tuờng trình rằng các cá thể giáo phận đóng góp €24,081,560.

Vào ngày 6/7, Đức Hồng Y Sebastiani sẽ chủ tọa một cuộc họp báo.