Giáo sĩ mê mề-đay (xướng hoạ)

Xướng:
Thánh giá lại đeo cạnh huy chương!
Một đạo mà sao tới hai đường?
Nẻo Chuá: yêu người, phò luân lý,
Lối cộng: hại dân, phá cương thường.
Bạo quyền tàn ác thì bênh vực,
Dân đen oan ức chẳng xót thương.
Chăn chiên, sao lại theo sói dữ?
Chuyện quá trớ trêu, thật khó lường!

Hoạ:
Đọc kinh chia trí, mộng huân chương,
Chữ “đạo” ngẫm ra cũng mấy đường:
Người hiền tâm niệm điều cao thượng;
Kẻ trộm nghĩ suy chuyện tầm thường. [1]
Không ngại đạo mình mang tiếng nhục,
Chẳng nề danh dự bị tổn thương.
Quý chi chút bả danh lợi hão,
Muối mặt đi theo lũ gạt lường!
Chú thích: [1] 'đạo' cũng có nghiã là ăn trộm.

Lawrence Huỳnh Chương Thiện

Hoạ:
"Công Giáo Đòan Kết" đã lạc đường,
Lời Chúa dậy bảo đã xem thường,
Không còn phân biệt được công lý,
Theo đảng để nhận lãnh huy chương.

Tổ hợp quốc doanh nhận đặt hàng
Do nhà nước đặt: món lật lường.
Các ông toa rập bầy qủy dữ,
Xa lánh Giáo Hội, nghịch yêu thương.

Đinh Phan - Hà Nội