Thánh Lễ Nhậm Chức của Tân Ban Điều Hành Cộng Đồng Giáo Sĩ và Tu Sĩ -
Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Miền Tây Nam Hoa Kỳ (Nhiệm Kỳ 2010-2014)
tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange California,
do Đức Cha Dominic Mai Thanh Lương chủ tế ngày 18.9.2010


Xem thêm Hình ảnh Ngày Ra mặt Ban Tân Chấp Hành Liên Đoàn CGVNHK Miền Tây Nam