* Lời cầu nguyện cho dân nước Ukraine và các nơi loạn lạc

(Lời cầu nguyện này được Vatican dọn để thêm vào phần cầu nguyện trong Nghi thức Suy Tôn Thánh Giáo vào thứ Sáu Tuần Thánh)

Chúng ta hãy cầu nguyện cho người dân Ukraine, và tất cả các nơi có giao tranh trên thế giới, cho những ai phải chạy trốn khỏi nỗi kinh hoàng của bạo lực chiến tranh, bị tước bỏ nhà cửa, cho các phụ nữ và trẻ em, cùng cho những ai đang nỗ lực đấu tranh chống lại sự ác, để bảo vệ những người cô thế cô thân đang bị áp bức.

Chúng ta hãy cầu nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin động lòng trắc ẩn thương đến những kẻ hèn mọn và nghèo khó, xin Chúa hạ bệ những kẻ áp bức kiêu căng! Như xưa Chúa đã hướng dẫn Israel thoát khỏi cảnh nô lệ Ai Cập, trong thời đại chúng con đang sống, xin Chúa hãy giải cứu tất cả các nạn nhân của chiến tranh và bạo lực. Xin Chúa thay đổi trái tim chai cứng của những kẻ bất lương, hầu hòa bình được hiển trị. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Kitô, Chúa của chúng con. Amen