3. Đức Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta -trong tất cả mọi việc- bất luận tốt hay xấu, đều tìm cách để có lợi tức, tức là dạy chúng ta giống như người kinh doanh ngân hàng, kinh doanh lợi tức tình yêu.

(Thánh Terese of Avila)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info