“Trong mấy tuần qua, đã có hàng loạt các tường trình liên quan tới một số vụ phong chức giám mục, được tiến hành không có ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng, cho các linh mục thuộc cộng đồng không chính thức của Giáo Hội Công Giáo tại Trung Hoa Lục Địa.

Tòa Thánh không cho phép bất cứ vụ phong chức nào, mà Tòa Thánh cũng không được chính thức thông tri về các biến cố loại này. Nếu những cuộc phong chức giám mục như thế đã xẩy ra, thì chúng đã tạo ra một sự vi phạm trầm trọng đến các qui định của giáo luật.

Tòa Thánh hy vọng rằng các tường trình như thế không có căn cứ. Nếu không, Tòa Thánh sẽ phải đợi tin tức đáng tin cậy và tài liệu vững chắc trước khi đánh giá các trường hợp một cách thỏa đáng. Tuy nhiên, xin nhắc lại rằng tiến hành bất cứ vụ phong giám mục nào mà không có ủy quyền cần thiết của Đức Giáo Hoàng, dù nại tới bất cứ niềm tin đặc thù bản thân nào đi nữa, cũng là điều bất hợp pháp”.

Ngày 7 tháng 11 năm 2016