HOA CUỐI ĐÔNG
Ảnh của Thérésa Nguyễn
Tạ ơn mưa nắng hài hoà
Cuối Đông đồng cỏ Xuân hoa đã về.
(tn)