(Lahore 08/01/2004). Ngay sau khi xảy ra đại biến sóng thần Giáo Hội Công Giáo Pakistan đã phối hợp chung với các giáo hội Tin Lành tại địa phương trong công tác cứu trợ. Một ủy ban hỗn hợp Công Giáo và Hội Đồng Các Giáo Hội Tin Lành Toàn Quốc Pakistan (NCCP) đã được thành lập và một nhóm, do mục sư Simon Azraiah dẫn đầu, đã đến Sri Lanka để lượng định tình hình. Ủy ban cam kết đóng góp tối thiểu 500,000 cho các nạn nhân.

Đức Cha Joseph Coutts, Giám Mục Faisalabad và đồng thời là chủ tịch Caritas Pakistan cho biết tất cả các nhân viên Caritas đã đóng góp tối thiểu là một ngày lương của mình cho quỹ cứu trợ.

Đức Cha Joseph Coutts cho biết ngay sau khi được tin dữ, các giáo xứ tại Pakistan và các trường học đã lập tức đóng góp và đã gởi tiền bạc và các phẩm vật cứu trợ đến Carotas.

Đức Tổng Giám Mục John Saldanha, Tổng Giám Mục Lahore và là chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Pakistan đã ra lời kêu gọi tất cả các giáo phận tích cực đóng góp vào qũy cứu trợ. Tất cả số tiền quyên được trong các thánh lễ hôm 1/1, 2/1, 8/1 và 9/1 sẽ được Caritas Palistan gởi cho Caritas Sri Lanka (CEDEC) tại Colombo.